มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Fair

ปลูกความคิดสร้างนักวิทย์รุ่นเยาว์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Thailand Exhibition / Asia Regional Conservation Forum

นิทรรศการภาพถ่าย “ยล ยะลา”